Halal-lån: Rentefritt, men ikke kostnadsfritt

Halal-lån

Islamsk bank eller islamsk finans, ofte kalt Halal-lån, er en finansieringsløsning som er i tråd Sharia-loven muslimer ofte lever etter. Det finnes flere ulike løsninger som er i tråd med Sharia-lover, men de mest brukte er som følger:

 

Mudarabah

Mudarabah, eller “deling av fortjeneste og tap ved risikokapital lån”, er et partnerskap eller finansieringsavtale i stor grad basert på tillit. Løsningen går ut på at en part, kjent som rabb-ul-mal eller “stille partner”, gir penger til den andre parten, kjent som mudarib eller samarbeidspartner, slik at vedkommende kan investere i et kommersielt foretak som butikk eller annet selskap. Rabb-ul-mal stiller opp med så mye som 100 prosent av investeringen og mudarib på sin siden stiller opp med sin spesialiserte kunnskap for å administrere og drive prosjektet framover. Ulikt andre låneavtaler i vestlige land betaler ikke mudarib renter på lånet. Han betaler heller ikke avdrag på beløpet det er snakk om. Lånet tilbakebetales ved at den gevinsten mudarib genererer deles mellom partene i henhold til et forhåndsavtalt forhold. Hvis det hele ender med konkurs, vil rabb-ul-mal miste sin kapital og mudarib vil miste tiden og innsatsen som investeres i prosjektet. Profitten er vanligvis delt 50-50 eller 60-40 til fordel rabb-ul-mal.

 

Musharakah

Musharakah er et felles foretak hvor alle partnere deler overskuddet eller tapet ved et investeringsprosjekt. De to (eller flere) partene som bidrar kapital til en virksomhet, deler nettoresultatet og eventuelt tap pro rata. Med andre ord, alle parter får betalt ut fra hvor stor andel de har investert, akkurat slik andre aksjonærer gjør i børsnoterte selskaper. Ender prosjektet med tap, må hver enkelt part bære ansvaret for sin andel. I likhet med Mudarabah, betales det ikke renter og avdrag om en bank er en av de investerende partene.


Musharakah brukes ofte i investeringsprosjekter, som bankgaranti eller ved kjøp av eiendom. Ved kjøp av fast eiendom som ene parten skal bruke som bolig, vil utlåner beregne en husleie som parten som skal bo der må betale hver måned. Hvor mye husleie som skal betales avtales mellom partene før avtalen inngås. Begge parter kan være involvert i drift og vedlikehold av en eiendom, men det er ikke et krav. All fortjeneste fra næringseiendom fordeles mellom partene, oftest ut fra pro rata-prinsippet.

Musharakah brukes ofte i forretningstransaksjoner for å finansiere større kjøp. Islamske banker låner sine penger til et selskap og ikke en privatperson. Dette gjennomføres ved å utstede en rente-bindende avtale med flytende rente, hvor flytende rente er knyttet til selskapets avkastning, som tjener som bankens fortjeneste på lånet. Når lånebeløpet er tilbakebetalt, avsluttes kontrakten.

 

Ljar/leasing

Ljar en er leasingavtale som krever at leietaker (bruker) betaler utleier (eier) for bruk av en eiendel. Dette kan være en eiendom, næringsbygg, kjøretøy, verktøy eller annet kommersielt utstyr. Leietaker er den juridiske eieren av eiendelen og betaler en fast leie til långiveren for å opprettholde retten til å bruke eiendelen. Leietaker godtar også å overholde ulike vilkår for bruk av eiendommen eller utstyret. For eksempel kan en person som leier en bil være enige om at bilen kun skal brukes til personlig bruk og vedkommende må selv dekke kostnader som service og vedlikehold.

 

Ingen riba

Sharia forbyr muslimer å ta opp lån hvor det må betales riba eller rente. De kan fritt låne penger, men kan ikke inngå avtaler hvor rentebetaling er en av premissene for lånet. Investeringer i bedrifter som leverer varer og/eller tjenester som anses å være i strid med islamske prinsipper, for eksempel salg av svinekjøtt eller alkohol, er også haram, som betyr “syndig og forbudt”.

 

Halal-lån i Norge

I Norge er det i dag bare Storebrand bank som tilbyr Halal-lån, men flere andre store banker har gjort det klart at dette er en lånetype de vurderer å tilby i fremtiden.